CÁC GÓI CƯỚC 4G

HD90

90,000đ
 • DATA: 8GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HD90 gửi 9011
Chi tiết

HD120

120,000đ
 • DATA: 10GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HD120 gửi 9011
Chi tiết

HD200

200,000đ
 • DATA: 18GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HD200 gửi 9011
Chi tiết

HD300

300,000đ
 • DATA: 33GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HD300 gửi 9011
Chi tiết

CÁC GÓI CƯỚC 3G

HD70

70,000đ
 • DATA: 6GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HD70 gửi 9011
Chi tiết

M25

25,000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK M25 gửi 9011
Chi tiết

M50

50,000đ
 • DATA: 4GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK M50 gửi 9011
Chi tiết

M10

10,000đ
 • DATA: 500MB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK M10 gửi 9011
Chi tiết

GÓI TÍCH HỢP (Phút gọi+Data)

C90N

90,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK C90N gửi 9011
Chi tiết

C120

120,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK C120 gửi 9011
Chi tiết

HDP100

100,000đ
 • DATA: 3GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HDP100 gửi 9011
Chi tiết

HDP200

200,000đ
 • DATA: 6.5GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HDP200 gửi 9011
Chi tiết

HDP70

70,000đ
 • DATA: 2GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK HDP70 gửi 9011
Chi tiết

C200N

90,000đ
 • DATA: 120GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK C200N gửi 9011
Chi tiết

C50N

50,000đ
 • DATA: 30GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK C50N gửi 9011
Chi tiết

KHUYẾN MÃI VÙNG

21G

59,000đ
 • DATA: 60GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK 21G gửi 9011
Chi tiết

24G

99,000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK 24G gửi 9011
Chi tiết

TS4G

99,000đ
 • DATA: 90GB
 • Hạn: 30 ngày
 • Soạn: DK TS4G gửi 9011
Chi tiết